#KISAHSIAPA 18 : AISKRIM

11:06 PM

#KISAHSIAPA 17 : PATUH

12:14 PM

#KISAHSIAPA 16 : KUTUK

2:25 PM

#KISAHSIAPA 15 : IKHLAS

8:33 AM

5TH BATCH